Felles skog- og viltforvaltning i Sør-Rogaland

Onsdag 13.05 avholdt Greater Stavanger informasjonsmøte om felles skog- og viltforvaltning i Sør-Rogaland. 

Det er et stort potensial for å utnytte skogen i Rogaland på en bedre måte, både med hensyn til verdiskaping og klima- og miljøgevinster. Dette potensialet er imidlertid vanskelig å ta ut når offentlig skogforvaltning har blitt bygd ned over tid og er fordelt på mange personer i små stillingsbrøker i mange kommuner. 

Dette er bakgrunnen for at Fylkesmannen satte ned en arbeidsgruppe som skulle utrede muligheter for samarbeid om en felles skogforvaltning i 2018. Denne arbeidsgruppen avla en rapport som ble utgangspunkt for et videre arbeid (fase 2) som Greater Stavanger ble bedt om å bidra inn i høsten 2019. 


Greater Stavanger har ledet en arbeidsgruppe bestående av representanter fra fylkesmannen og kommunene Eigersund, Strand, Sandnes, og tidligere Forsand kommune. Greater Stavanger har også stilt med sekretær for gruppens arbeid.
Målsettingen er å etablere en framtidsrettet kommunal skogforvaltning som arbeider aktivt for å realisere skogens potensial med hensyn til både verdiskaping og klima- og miljøgevinster. Samtidig som forvaltningen skal være kundevennlig og effektiv.
Et felles fagmiljø vil ha mulighet til å jobbe i en større bredde enn man har med dagens fragmenterte ressurser, noe som vil være viktig for å tilrettelegge for et mer bærekraftig skogbruk i kommunene som omfattes av samarbeidet. 


Modellen
Arbeidsgruppen anbefaler en modell der det etableres en felles skog- og viltforvaltning for Sør-Rogaland med felles ledelse, men gjerne med 2-3 kontorsteder for at reisetid og avstander ikke skal bli for store. Anbefalingen er en organisering som administrativt vertskommune-samarbeid etter ny kommunelov kapittel 20.


Valg av vertskommune 
Neste steg er å velge vertskommune for en felles Skog- og viltforvaltning i Sør-Rogaland. Det er lagt opp til en anbudsprosess hvor kommunene har fått en utvidet anbudsfrist til 10. juni 2020. 
Anbudene fra kommunene vil bli vurdert ut fra fastsatte kriterier i en vurderingsmatrise, og kommunen med høyest score velges som vertskommune. Målsettingen er at saken legges fram til politisk behandling rett over sommerferien i de berørte kommunene og at den nye organiseringen kan tre i kraft fra 1. januar 2021.


Kommunene som inngår i samarbeidet om en felles skog- og viltforvaltning i Sør-Rogaland er Eigersund, Bjerkreim, Sokndal, Sandnes, Lund, Hå, Klepp, Time, Gjesdal, Sola, Randaberg, Kvitsøy, Strand og Hjelmeland 
 

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Når du bruker vår nettside, sier du deg enig i vår bruk av disse.
OK Les mer