Greater Stavanger støtter åpning av område etter havenergilova

Olje- og energidepartementet har sendt forslag om åpning av tre områder for fornybar energi (vindkraft) til havs, og forslag til forskrift til lov om fornybar energiproduksjon til havs (havenergiloven) på høring med høringsfrist i oktober. 

Greater Stavanger har i mer enn 10 år vært involvert i arbeid relatert til å bygge en verdikjede for havvind i Norge, og er også blant de som etablerte klynge-organisasjonen Norwegian Offshore Wind Cluster. Vi ser stor og tydelig interesse i regionen for å aktivt delta i utviklingen av denne nye industrielle muligheten både i næringslivet og akademia. 
Vi slutter oss derfor til at intensjonen med en rask etablering av et norsk hjemmemarked må være utvikling av norsk industri, basert på at mulighetene innen havvind skal kunne bidra til industriutvikling, reduserte CO2 utslipp og økt norsk energiproduksjon. 

Det langsiktige verdiskapingspotensialet
I løpet av de siste månedene er det utgitt flere rapporter og gitt en rekke presentasjoner, som argumenterer for at Norge må benytte muligheten med å legge til rette for at spesielt flytende havvind kan bli en ny norsk vekstnæring. 
Norge har i dag ingen mål for utbygging av havvind, dette på tross av at havvind kan være nøkkelen til at Norge skal kunne oppnå sine mål om mer fornybar kraft og reduksjoner av utslipp. Vi er allerede i særklasse best på elektrifisering og hybridisering av olje og gass sektoren. Denne erfaringen bør også utnyttes på andre sokler. 

Menon-rapport tror på norsk markedsandel 
Menon Economics publiserte i september på oppdrag fra Norwegian Offshore Wind Cluster og Greater Stavanger m fl. en rapport om «Verdiskapingspotensialet knyttet til utviklingen av en norskbasert industri innen flytende havvind». Denne rapporten konkluderer at det kan være realistisk å oppnå en norsk markedsandel i det globale markedet for flytende havvind opp mot 20%. Til sammenligning er den norske markedsandelen innenfor bunnfast offshore vind på 3-5%. 

For å lykkes peker rapporten på at det er nødvendig med et aktivt hjemmemarked som legger til rette for å utvikle en operativ leverandørkjede. Samtidig er det viktig å være tidlig ute, og slik opparbeide seg en ledende rolle når teknologien blir kommersielt konkurransedyktig. Det pekes også på behovet for en tydelig visjon fra myndighetene som bidrar til forutsigbarhet for norske aktører.


NTNU sin rapport om Havvind som industriell mulighet ble presentert under Arendalsuka 2019. Den viser til at Norge og Norsk industri har muligheter, spesielt mot flytende havvindssystemer. Anbefalingene peker mot at Norge bør ta en aktiv rolle i Nordsjøsamarbeidet om å utvikle både næring og teknologi.

Med dette bakteppet har Greater Stavanger laget et høringsforslag. Her pekes Utsira Nord ut som det best egnede området for å kunne skape et hjemmemarked og styrke norsk industriell deltakelse. Det foreslås også at Sandskallen -Sørøya og Sørlig Nordsjø II åpnes for konsesjonssøknader. 
Høringsforslaget konkluderer med at Norge må la havvinds strategien bli en konkret plan for å nå klima- og elektrifiseringsmål, samtidig som vi etablerer nye havnæringer. Norge må også ta en helhetlig tilnærming til det som er en av de største reservene av fornybar energi som finnes tilgjengelig. Samtidig ses det som tidskritisk å komme i gang med et hjemmemarked som kan gjøre industrialisering mulig og skape nye norske arbeidsplasser. 

Hele høringsforslaget kan du lese her. 
Rapporten fra Menon er publisert i september og finner her
 

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Når du bruker vår nettside, sier du deg enig i vår bruk av disse.
OK Les mer